De eerste zes generaties Geusebroek

De gezamenlijke voorouders van alle Geusebroeken, Geuzebroeken, Geusenbroeken en Geuzebroeken

De familiegeschiedenis Geusebroek herschreven: afstamming in vrouwelijke lijn rond 1700!

rectificatie op het boek De geschiedenis van de West-Friese familie Geusebroeck

Twee zonen Jacob Claesz Geusebroek

Door een attente opmerking van Jan Pieter Ouweltjes, nakomeling van Trijntje Jans Geusebroek (1743 -?), over de link tussen de vierde en vijfde generatie Geusebroeken heb ik nieuw onderzoek gedaan naar de relatie tussen de Geusebroeken rond 1700. Ik had daar al veel onderzoek naar gedaan omdat het vreemd was dat Claes Jacobsz Geusebroeck twee zonen leek te hebben die Jacob heetten. Dat meerdere kinderen dezelfde naam kregen in een gezin was heel gewoon, maar meestal was dat het gevolg van het overlijden van het eerste kind met die naam. Toch kwam het wel voor dat meer kinderen dezelfde naam hadden. Ze werden dan met de ‘de jonge’ en ‘de oude’ van elkaar onderscheiden. Voor genealogen is dat tamelijk verwarrend omdat deze toevoegingen meestal gegeven werden aan een vader en zoon met dezelfde naam. In geval beide grootvaders dezelfde naam hadden, kon het in een enkel geval wel gebeuren dat er twee kinderen dezelfde naam kregen.

Wat ook wrong was dat de band tussen de oudste Jacob Claesz Geusebroeck en de jongere kinderen van Claes Jacobsz Geuzebroeck tamelijk los was. Hij deelde bijvoorbeeld niet in een erfenis van een kinderloze tante.

Derde punt dat ik moeilijk kon plaatsen, was dat de oudste Jacob Claesz Geusebroek als piepjonge jongeman met een weduwe met kinderen trouwde.

Sasje Jacobs Geusebroek geeft de naam door

Door de vraag van Jan Peter Ouweltjes viel alles op z’n plaats: we stammen niet af van Claes Jacobsz Geusebroek (1648-1714), maar van zijn zuster Sasje Jacobs Geusebroek, die getrouwd was met Claes Jansz, geboren in Naerden. Claes Jansz voerde slechts het patroniem Jans als ‘achternaam’ naar zijn vader die Jan heette. Hij werd ook wel aangeduid als Claes Jansz van Naerden. Dit betekende echter dat Naerden de plaats was waar hij samen met zijn vader Jan en zijn broers Gerrit en Hendrik en zus Geertje vandaan was gekomen. Zij waren katholiek en katholieken zullen niet erg populair zijn geweest in Naarden waar de Spanjaarden een eeuw eerder een waar bloedbad hadden aangericht. Helaas is het erg lastig meer informatie te vinden over Claes en zijn familie. De namen die ze dragen zijn te algemeen om ze makkelijk terug te vinden in Naarden of elders. Bovendien ontbreken de gegevens van katholieken in die vroege periode omdat ze geen dopen en huwelijken bijhielden omdat hun godsdienst verboden was. Van Hoorn ontbreken ook de gegevens uit de periode dat Sasje en Claes overleden.

Jacob Claesz Geusebroek

Hun zoon Jacob (1674-1748) heette eigenlijk Jacob Claesz. Hij huwde Trijntje Jans, een gereformeerde vrouw, die ook een patroniem als achternaam had. Als binnenschipper had hij kennelijk toch behoefte aan een meer onderscheidende naam. Hij werd ook gereformeerd en zijn kinderen kregen een gereformeerde doop. Hij nam de achternaam van zijn moeder aan. Zodoende liepen er rond 1700 twee Jacob Claesz Geusebroeken rond in Hoorn, twee neven.

Bewijsvoering

De bewijsvoering dat de Jacob van wie we allen afstammen, de zoon is van Sasje, is veel sterker dan dat hij de oudste zoon zou zijn van Claes Jacobsz Geusebroek. Jacob Claesz Geusebroek noemde zijn eerste kind Sasje. Als onze Jacob Claesz Geusebroek de zoon van Claes Jacobsz Geusebroeck was, zou hij geen enkele reden hebben om zijn eerste kind Sasje te noemen naar zijn tante in plaats van de naam van zijn eigen, overleden moeder Jacomijntje Michiels te gebruiken of die van een stiefmoeder met wie hij een goede band had.

Trijntje Jans, de vrouw van Jacob Claesz Geusebroek, had al een dochter uit haar eerste huwelijk die naar haar moeder was genoemd. Heel voor de hand liggend dat de eerste dochter van hen samen de naam van de moeder van de vader kreeg. Sasje dus, een naam overigens die niet heel algemeen was. Een derde dochter krijgt de naam Claasje. Kennelijk wilden ze niet wachten op een zoon om ook grootvader Claes Jansz te vernoemen. Ze hadden dus een heel traditionele manier van naamgeving, zoals bijna iedereen in vroeger tijden. Dus alleen al het feit dat de eerste dochter Sasje heette, is bijna genoeg bewijs dat wij van Sasje Jacobs Geusebroeck afstammen.

Claes Jacobsz Geusebroek De bewijzen voor het feit dat Jacob Claesz Geusebroek de zoon is van Sasje en niet van haar broer Claes, zijn steviger dan dat hij Claes Jacobsz Geusebroecks zoon zou zijn. Claes heeft uit zijn eerste twee huwelijk drie kinderen Jacobus, Maria en Elisabeth. Twee kinderen overlijden er in 1681. deren. Zeker is dat Maria, de oudste dochter van Jannetje Rols is blijven leven. Zij trouwt later met Eldert van Sanen. De overleden kinderen kunnen dus alleen maar Jacob, de zoon van Jacomijntje en Elisabeth, de dochter van Jannetje Rols zijn. Voor het kind dat eerst overlijdt in 1681 betaalt Claes meer dan voor het andere kind. Dat kind wordt op het koor begraven. Jacomijntje kwam uit een behoorlijk rijk gezin en liet Claes Jacobs veel na. Haar zoon was nog in leven bij haar overlijden in 1680, gezien de opmerking bij de verdeling van haar nalatenschap dat Claes Jacobs de weeskamer moest voldoen.

De doop van Jacobus Claesz Geusebroek op 21 februari 1674 in de RK kerk De drie Tulpen

De doopinschrijving van Jacobus Claesz Geusebroek op 21 februari 1674. Op 24 janauri is zijn moeder Sasje Jacobs getuige bij de doop dan Lijsbet, de dochter van zus Trijntje Jacobs Geusebroek en Daniel Dircksz Broecking.

Claes Jansz Claes Jansz wordt in officiële aktes bij de notaris met de achternaam Van Naerden aangeduid. Bij het huwelijk van zijn broer Hendrik, wordt uitdrukkelijk gezegd dat hij van Naarden komt. De broers zijn dus import. Claes Jansz tekent niet altijd met zijn naam, soms zelfs met een kruisje. De Geusebroeken waren allen geletterd. Meestal wordt Claes Jansz met zijn patroniem aangeduid. Zijn zoon Jacob kan dus heel goed de naam van zijn moeder aangenomen hebben, bijvoorbeeld bij zijn huwelijk. Het feit dat zijn eerste dochter Sasje genoemd wordt, kan als sterke aanwijzing gezien worden dat hij de zoon is van Sasje. Ook het feit waar ik me altijd over verbaasd heb, dat Jacob niet zo’n sterke band heeft met zijn neef en nicht, de kinderen van Meijnoutje Joris, wordt daarmee verklaard. Als ik me goed herinner is er op een gegeven moment een erfenis waar alleen de kinderen van Claes in delen en niet Jacob. Dit moet nog even gecheckt worden, maar als dat zo is, bevestigt dit het vermoeden dat hun familierelatie niet die van half broer en -zusters is.

De eerste zes generaties Geusebroek

En dan nu de eerste zes generaties Geusebroek van wie alle Geusebroeken afstammen, hoe de naam ook gespeld wordt.

I.1 Pieter Jacobsz GEUSEBROECK, geb. circa 1565. Pieter Jacobsz Geusebroeck is vermoedelijk geboren in Midwoud of Westwoud. (gezindte: GF), grootschipper, overl. Hoorn 1629 1631, begr. ald., tr. circa 1590 NN.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Pietersz GEUSEBROECK, ged. (GF) Hoorn 16 06 1591 (zie II.1).

II.1 Pieter Pietersz GEUSEBROECK, ged. (GF) Hoorn 16 06 1591, overl. voor 1617, otr. ald. 27 11 1611, tr. ald. 11 12 1611, tr. kerk 11 12 1611 (gf) Lijsbeth CORNELISDR, geb. circa 1590, dr. van Cornelis JANSZ (GALEIJ?) en Maertje? MATTHIJS. Vermoedelijk is Lijsbet Cornelis de zuster van Sasje, Griet en Matthijs Cornelis. Het sterkste bewijs daarvoor is de inschrijving van het familiegraf in de Grote Kerk aan de Noordzijde 101 in 1623. Dat staat op naam van Adrian Jansz, de zoon van de jonge Pieter Geusebroek en kinderen van Sas en Griet Cornelis. De zoon van de jonge Pieter Geusebroek is de zoon van Pieter Pietersz Geuzebroek die in 1623 al overleden is en van Lijsbet Cornelis. Sas, Griet en Lijsbet zijn generatiegenoten. Het graf komt van de kant van de Cornelissen. Hoe de relatie met Adrian Jansz is, is me nog niet duidelijk. Er is wel een Adrian Jansz die ik regelmatig tegen ben gekomen in de naspeuringen naar de oudste Geusebroeken. Maar het vraagt nog even wat speurwerk om echt zeker iets te kunnen zeggen over zijn relatie met de Corneliszusters.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Pietersz GEUSEBROEK, geb. Hoorn circa 1610 (zie III.1).

III.1 Jacob Pietersz GEUSEBROEK, geb. Hoorn circa 1610 (gezindte: RK), binnenschipper 1672, zeeman 1652 op de Gouwen …. Begr. ald. 04 02 1670. Begraven in de Grote Kerk noortsijd nr 285. Zijn naam wordt abusievelijk als Jacob Pieterse Broek in het grafboek vermeld. Er wordt f3 betaald aan grafrechten. Otr. Hoorn 10 04 1633, tr. ald. 24 04 1633 (rk) Lijsbet Claesdr HOOCHLANDT, geb. Hoorn circa 1610 (gezindte: RK), begr. ald. 12 05 1664. Begraven in het familiegraf: Grote kerk Noordzijde nr. 285. Dr. van Claes Fopsz HOOCHLANDT en Sasje CORNELIS. Jacob en Lijsbet zijn neef en nicht. Hun moeders zijn Sasje en Lijsbet Cornelis.

afbeelding

De huwelijksakte van Jacob en Lijsbet. De tekst luidt: Jacob Pieterz Geusebroeck, jonggesel van Hoorn, woonende in de Peperstraat ende Lijsbet Claesdr, jongedochter mede van Hoorn, woonende op Smeerichorn. In de kantlijn staat: Attestatie bij mij gepasseert van in het Raethuis te trouwen den 24e april anno 1633. Het huwelijk op het Raadhuis betekent in dit geval dat minstens een van hen katholiek was, in ieder geval Lijsbet.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jacobsz GEUSEBROEK, geb. Hoorn ca 1635 (gezindte: RK), veerschipper op Rotterdam en op Alkmaar (NAH 2169 f323v), begr. ald. 14 12 1675. Vijf dagen voor hij overlijdt, maakt Pieter een wijziging op zijn testament. Hij ligt dan ziek op bed en kan zijn verklaring niet meer tekenen. In februari dat jaar had hij zijn testament gemaakt. Toen ondertekende hij nog met zijn naam. In deze verklaring trekt hij het legaat aan de twee kinderen van zijn zuster Lijsbet in. Hij laat ook geld na aan zijn slaepvrouw Trijn Gerrits. Interessant is ook de vermelding dat hij zijn schuttersgeweer aan het Sint …gilde nalaat. .
 2. Lijsbet Jacobs GEUSEBROEK, geb. Hoorn ca 1640 (zie IV.3).
 3. Sasje Jacobs GEUSEBROEK, geb. Hoorn ca 1644 (zie IV.5).
 4. Trijn Jacobs GEUSEBROEK, geb. Hoorn ca 1646 (zie IV.7).
 5. Claes Jacobsz GEUSEBROECK, geb. Hoorn 1648 (zie IV.8).
 6. Kind GEUSEBROEK, geb. Hoorn ca 1650. De geboortedatum kan ook later zijn. (gezindte: rk), overl. Hoorn, begr. ald. 24 12 1656.

Katholiek

Jacob Pietersz Geusebroek is vermoedelijk degene die als eerste weer katholiek werd. Hij trouwde met Lijsbeth Claes die uit een katholieke familie kwam. Gezien het feit dat alle kinderen van Jacob en Lijsbeth katholiek waren, mag je veronderstellen dat ze allemaal katholiek gedoopt zijn. Van geen van hen zijn doopgegevens te vinden, omdat de doopgegevens van de katholieke kerk in Hoorn pas bewaard zijn vanaf 1670. In welke volgorde de kinderen geboren zijn is daardoor niet te achterhalen.

Afgaand op de namen van de kinderen mag je veronderstellen dat Pieter de oudste zoon is, aangezien het min of meer de gewoonte was eerst de vader van de man te vernoemen. De tweede zoon kreeg dan de naam van de vader van de moeder, in dit geval Claes. Claes werd in 1647 of 1648, het vredesjaar, geboren blijkens een leeftijdsvermelding in een notariële acte. Claes zal wel de laatste of een na laatste geweest zijn in de kinderrij. Hij werd in het vijftiende huwelijksjaar van zijn ouders geboren.

Waarschijnlijk is Trijn de jongste van de meisjes. Lijsbet zal naar Jacobs moeder vernoemd zijn, alhoewel dat in dit geval niet zo duidelijk is, omdat ook de moeder Lijsbet heet. Sasje zou dan als de tweede dochter vernoemd zijn naar de moeder van de moeder, Sasje Cornelis. Sasje is in ieder geval eerder dan Trijn zelf moeder.

Schipper

Jacob was lid van het binnenschippersgilde: het Rijnschippersgilde. De schippers waren aan strenge regels gebonden. De regels hadden tot doel de plaatselijke schippers te beschermen tegen de concurrentie van binnenschippers van andere steden. Ook werd het werk eerlijk verdeeld onder schippers van het gilde. Wanneer een vracht aangeboden werd, kreeg de schipper die aan de beurt was deze te vervoeren. Wanneer een schipper de regels overtrad, moest hij een boete betalen. Men kreeg bijv. een boete wanneer men zijn ‘vaar’beurt had overgeslagen of wanneer men voor zijn beurt was gegaan. Op 15 december 1659 krijgt Jacob samen met enige andere schippers een boete van f10, omdat hij een vracht naar Texel niet heeft gemeld aan het gilde.

Hij betaalt de boete op 26 december 1659, maar het gilde heeft ‘hem het gelt wederom gegeven omdat hij veel moeite heeft gehadt om dat gelt te crijgen van weegen de vracht die wij hem hebben in gegeven uijt de Vlielander kaech (= scheepssoort) dien aen kapetaijn Jan Heck soude gevaren hebben met viecktalij (=levensmiddelen)'.

IV.3 Lijsbet Jacobs GEUSEBROEK, geb. Hoorn ca 1640 (gezindte: RK). Na het overlijden van haar vader heeft Lijsbet een conflict met haar broers en zusters over een bedrag dat zij van haar vader geleend heeft. Dit conflict wordt opgelost met een notariële acte *NAH 2179, 06-03-1672). Lijsbet en haar man betalen 1150 carolus guldens in contanten en in goederen. Lijsbet krijgt nog 2 porseleinen drielingen (set van drie vazen of schotels die voor de sier op richels boven een deur, schoorsteen of bestee werden geplaatst. Zeer in trek in Hoorn in die tijd. Dit waren meestal Chinese vazen die via het VOC naar Hoorn kwamen. bron: Oud-Hoorn, L.Schram-van Gulik: Bontekoe’s rijke boedel met ‘costelijck’ bezit uit Oost-Indie.) Lijsbet betaalt o.a. met geld uit een erfenis die ze heeft gekregen van haar tante Maertie Claes, de zuster van hun moeder.

De andere erfgenamen (Claes, Pieter, Trijn en Sasje houden alle effecten die ze geërfd hebben van hun vader en moeder en zullen verder niets meer van Lijsbet eisen. Hiermee lijken alle problemen de wereld uit. Pieter Jacobsz Geusebroek maakt in 1675 een testament op. Daarin krijgen de kinderen van Lijsbet een legaat. Een jaar later herroept hij dit. Kennelijk zijn de problemen nog niet helemaal verdwenen. Otr. Hoorn 23 12 1662, tr. De Rijp 07 01 1663 SIJMON Cornelisz EERSWOUDT, geb. Hoorn ca 1640 (gezindte: RK), zilversmid, overl. voor 1681.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina EERSWOUDT, ged. (rk) De Rijp 22 11 1665 (get.: Joanne Jansen Plompert).
 2. Wilhelma (Willement) Sijmesse EERSWOUDT (Welmoet Sijmonse), ged. (RK) De Rijp 27 09 1671 (get.: Anna Pieters).

IV.5 Sasje Jacobs GEUSEBROEK, geb. Hoorn ca 1644 (gezindte: RK), overl. ald. tussen 1679 en 1681. Sasje is bij alle kinderen van Trijn die katholiek gedoopt worden doopgetuige. Bij de kinderen die gereformeerd gedoopt worden wordt geen doopgetuige vermeld. Op 7 april 1679 is ze nog doopgetuige bij het eerste kind van broer Claes en Jannetje Dircks. Otr. Hoorn 24 12 1667, tr. ald. 08 01 1668 Claes JANSZ (van Naerden), geb. Naarden? ca 1645 (gezindte: RK), zn. van Jan ‘van NAERDEN’ en Margretha/Greetje? In het doopboek van de RK kerk in Hoorn wordt Claes Jansz per ongeluk Claes Heijns genoemd. Dat was een ander kerklid. Door de naam van Sasje Jacobs als moeder is duidelijk dat dit een vergissing is. Er is nl. maar een Sasje Jacobs.

Huwelijksakte Sasje Geusebroek en Claes Jansz 1668

Kerkelijk huwelijk van Sasje Geusebroek en Claes Jansz op 8 januari 1668.

Huwelijksaangifte van Sasje en Claes op het stadhuis op 8 januari 1668

Ondertrouwaktes van Sasje en Claes. Zij moesten op het stadhuis aangifte doen en trouwen omdat ze katholiek waren.

Alleen in officiële aktes bij de notaris wordt Claes Jans Van Naerden genoemd. Verder heet hij overal Claes Jansz. Ook zijn broers Hendrik en Gerrit worden Jansz genoemd. Bij Hendrik wordt bij zijn huwelijksaangifte vermeld dat hij in Hoorn woont, maar van Naerden is. Een aanduiding dus die nog niet als achternaam beklijfd is.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth CLAES (van Naerden), ged. (RK) Hoorn 25 06 1668 (get.: Griet Jans. Moeder Sasje wordt Saske genoemd), overl. ald. voor 1678.
 2. Jacobus CLAESZ (van Naerden), ged. (RK) Hoorn 19 01 1671 (get.: Trijntje Jacobs), overl. ald. voor 1674.
 3. Joannes CLAESZ (van Naerden), ged. (RK) Hoorn 30 08 1672 (get.: Trijn Jacobs), overl. ald. voor 1676.
 4. Jacobus Claesz (Jacob) GEUSEBROEK, ged. (RK) Hoorn 21 02 1674 (zie V.6).
 5. Joannes CLAESZ (van NAERDEN), ged. (RK) Hoorn 17 04 1676 (get.: Trijn Jacobs), begr. ald. 11 11 1730.
 6. Elisabeth CLAES (van NAERDEN), ged. (RK) Hoorn 03 10 1678 (get.: Trijn Jacobs).

De doop van Jacobus Claesz Geusebroek op 21 februari 1674

De doopinschrijving van Jacobus Claesz Geusebroek in 1674 in de Katholieke statie De Drie Tulpen. Een maand eerder, op 24 januari, werd zijn nichtje Lijsbet, de dochter van Trijn Jacobs Geusebroek en Daniel Dircks Broeking gedoopt. Zij werd niet ouder dan 5 jaar.

Meer over de familie Van Naerden

V.6 Jacobus Claesz (Jacob) GEUSEBROEK, ged. (RK) Hoorn 21 02 1674 (get.: Marie Cornelis, de vrouw van Heijndrik, de broer van Claes Jansz), binnenschipper, begr. ald. 09 07 1748. Tr. kerk Hoorn 06 06 1700 (gf) Trijn JANS, geb. circa 1669. In een verklaring op 15 november 1734 opgesteld bij notaris Johannes de Roodt wordt de leeftijd van Trijn Jans, de huisvrouw van Jacob Claesz Geusebroek gegeven. Ze is dan 65 jaar. Haar geboortejaar is dus 1669 of 1668 als ze na 15 november jarig is. (gezindte: GF), overl. Hoorn, dr. van Jan en Grietje?/ Willempje? {Zij otr. Hoorn 17 04 1694, tr. kerk ald. 02 05 1694 (gf) Sijmon Jansz KEIJSER, ged. (gf) Hoorn 12 05 1669, begr. ald. 25 08 1698, zn. van Jan Aresz KEIJSER, wellicht kuiper, en Jannetje MIEUS.}

Uit dit huwelijk:

 1. Sasje Jacobs GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 10 12 1700, begr. ald. 29 11 1775. Op 24-02-1746 maken Sasje en Evert Fortuijn hun huwelijkse voorwaarden op. Daaruit blijkt dat Sasje geen kinderen heeft, omdat ze bepaalt dat als ze zonder kinderen sterft dat haar nalatenschap naar haar broers en zusters gaat of hun kinderen als zij zijn overleden. Broer Jan Jacobsz krijgt een stel zilveren hemdroksknopen en de nichtjes krijgen nog sieraden. (NAH 2530 notaris Johan Jongemaets) Tr. (1) Hoorn 03 02 1731 (gf) Jan Dirksz RAVE, geb. Hoorn ca 1710 (gezindte: GF), overl. ald. 1731 1746, zn. van Dirck Jansz RAVE, schipper, tr. (2) Hoorn 12 02 1746 (gf) Evert Sijmons FORTUIJN (gezindte: GF), overl. Hoorn, zn. van Sijmon Teunisz FORTUIJN en Geertje GERRITSZ. {Hij was ook ooit tr. Iefje GIJSBERTS.} Evert heeft een zoon van zijn overleden vrouw Iefje Gijsberts: Sijmon Evertsz Fortuijn.
 2. Willempje GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 12 11 1702 (zie VI.5).
 3. Claasje Jacobs GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 14 04 1705 (zie VI.7).
 4. Jan Jacobsz GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 02 10 1707, overl. ald. voor 1708.
 5. Jan Jacobsz GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 25 11 1708 (zie VI.9).

VI.5 Willempje GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 12 11 1702, begr. ald. 27 08 1746, tr. ald. 25 05 1726 (rm) Jacob Dirksz BOUT, geb. Hoorn ca 1701 (gezindte: GF), begr. ald. 05 12 1733. Begraven op ‘t coor 48. Er werd f6 betaald. Zn. van Dirk Jacobsz BOUT.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirrik BOUT, ged. (RM) Hoorn 09 07 1726, begr. ald. 03 1728. Begraven in de Grote Kerk ZZ 449.
 2. Trijntje BOUT, ged. (RM) Hoorn 26 04 1729 (zie VII.3).
 3. Dirk BOUT, ged. (RM) Hoorn 21 12 1731.

VII.3 Trijntje BOUT, ged. (RM) Hoorn 26 04 1729, begr. ald. 18 02 1788, otr. ald. 25 08 1753, tr. kerk ald. 09 09 1753 (gf) Jan Tjeerse BLOMSMA, geb. Hoorn ca 1730, overl. voor 1819. {Hij otr. Hoorn 13 10 1792, tr. Weduwnaar van Grietje Jans GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 19 12 1745, overl. ald. 23 09 1819, dr. van Jan Jacobsz GEUSEBROEK (zie VI.9) en Aafje Lammers VROOM.}

Uit dit huwelijk:

 1. Jan BLOMSMA, ged. (gf) Hoorn 05 09 1754.
 2. Aefje BLOMSMA, ged. (gf) Hoorn 14 11 1755.
 3. Willempje BLOMSMA, ged. (gf) Hoorn 10 07 1764.

VI.7 Claasje Jacobs GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 14 04 1705, begr. ald. 20 01 1786, tr. ald. 06 08 1729 (rm) Jan Jansz SCHEP ALIAS BOEG (gezindte: GF), overl. Hoorn, begr. ald. 04 03 1762.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan SCHEP, ged. (RM) Hoorn 22 11 1729, begr. ald. 09 11 1730.
 2. Trijntje SCHEP/BOEG, ged. (RM) Hoorn 02 09 1731 (zie VII.7).
 3. Grietje SCHEP, ged. (RM) Hoorn 12 06 1735, begr. ald. 09 11 1736.
 4. Grietje SCHEP, ged. (RM) Hoorn 15 09 1737, begr. ald. 10 10 1737.
 5. Jannetje SCHEP/BOEG, ged. (RM) Hoorn 03 01 1741 (zie VII.11).
 6. Grietje SCHEP/BOEG, ged. (RM) Hoorn 05 02 1743.
 7. Jan SCHEP/BOEG, ged. (RM) Hoorn 31 01 1745, begr. ald. 06 02 1745.
 8. Jan SCHEP/BOEG, ged. (RM) Hoorn 15 06 1749.

VII.7 Trijntje SCHEP/BOEG, ged. (RM) Hoorn 02 09 1731, otr. ald. 25 01 1755 Machiel Jansz HALVEMAAN (Hallefmaan, Halvermaan), geb. ca 1729, zn. van Jan HALVEMAAN en Marijtje? {Hij otr. Hoorn 28 08 1751, tr. ald. 12 09 1751 Grietje Cornelis BENNES, overl. voor 1755.}

Uit dit huwelijk:

 1. Jan HALVEMAAN, ged. (Rm) Hoorn 02 10 1755, overl. ald. voor 1762.
 2. Claasje HALVEMAAN, ged. (rm) Hoorn 07 02 1757.
 3. Marijtje HALVEMAAN, ged. (rm) Hoorn 06 06 1758, overl. ald. voor 1760.
 4. Maritje HALVEMAAN, ged. (rm) Hoorn 28 03 1760, overl. ald. voor 1763.
 5. Jan HALVEMAAN, ged. (rm) Hoorn 17 08 1762.
 6. Marijtje HALVEMAAN, ged. (rm) Hoorn 24 11 1763.
 7. Antje HALVEMAAN, ged. (rm) Hoorn 02 04 1765.
 8. Jan HALVEMAAN, ged. (rm) Hoorn 20 07 1766.
 9. Pieter HALVEMAAN, ged. (rm) Hoorn 28 02 1768.
 10. Adriaan HALVEMAAN, ged. (rm) Hoorn 05 08 1770, begr. ald. 01 09 1803.

VII.11 Jannetje SCHEP/BOEG, ged. (RM) Hoorn 03 01 1741, begr. ald. 01 11 1811, Grote kerk, Noordzijde nr 509, otr. Hoorn 30 10 1762 Reijndert Jans TIMMERMAN.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Reijnderts TIMMERMAN, ged. (RM) Hoorn 18 02 1763 (zie VIII.14).
 2. Jan TIMMERMAN, ged. (rm) Hoorn 08 06 1767, boekbindersknecht 1822.
 3. Jacob TIMMERMAN, ged. (rm) Hoorn 05 11 1769.
 4. Pieter TIMMERMAN, ged. (rm) Hoorn 28 04 1771.
 5. Grietje TIMMERMAN, ged. (rm) Hoorn 20 12 1772.
 6. Anna TIMMERMAN, ged. (rm) Hoorn 21 12 1777.
 7. Trijntje TIMMERMAN, ged. (rm) Hoorn 03 02 1784.

VIII.14 Jannetje Reijnderts TIMMERMAN, ged. (RM) Hoorn 18 02 1763, timmervrouw 1816, overl. ald. 05 11 1819, otr. ald. 11 12 1784 (RM) Willem Lammerts GEUSEBROEK (zie VIII.25).

Uit dit huwelijk:

 1. Lammert GEUSEBROEK, ged. (RM) Hoorn 06 03 1785, begr. ald. 15 08 1785.
 2. Antje GEUSEBROEK (Geuzenbroek), ged. (RM) Hoorn 19 02 1786 (zie IX.3).
 3. Jannetje GEUSEBROEK, ged. (RM, prot (1830)) Hoorn 28 01 1787 (zie IX.5).
 4. Grietje GEUSEBROEK, ged. (RM) Hoorn 08 02 1789, dienstmaagd 1822, zb in 1830, overl. ald. 20 04 1859, tr. ald. 1822 (get.: Pieter Groot, zwager en Jan Timmerman, boekbindersknegt, 55 jaar, oom) Jan Roelof FRANSEN, geb. Hoorn 1799, kleermaker 1822, 1830, 1860, 1859, zn. van Hendrik FRANSEN en Cornelia van de BERG.
 5. Willem GEUSEBROEK, ged. (RM) Hoorn 17 06 1791, overl. voor 1792.
 6. Willemtje GEUSEBROEK (Willemijntje (1830)), ged. (RM) Hoorn 20 12 1792 (zie IX.10).

IX.3 Antje GEUSEBROEK (Geuzenbroek), ged. (RM) Hoorn 19 02 1786, naaister 1816, zonder beroep 1830, naaister 1856, overl. ald. 16 11 1856, tr. ald. 1816 Pieter GROOT, geb. Hoorn circa 1793, timmermansknecht 1816, timmerman 1823, timmermansknecht 1830, overl. voor 1856, zn. van Jan GROOT, timmerman, en Hilletje SCHAAP.

Uit dit huwelijk:

 1. levenloos kind GROOT, geb. Hoorn 14 10 1814. Moeder Antje is bij de geboorte van dit kind nog ongehuwd. Aangegeven door Pieter de Groot? Overl. Hoorn 14 10 1814.
 2. Hilletje GROOT, geb. Hoorn 24 07 1816. Bij de volkstelling van 1830 is zij 13 jaar. Tr. Hoorn 09 06 1850 Gerrit BLOM, geb. Hoorn ca. 1819, koperslager, zn. van Gerrit BLOM en Henderika HELENKLAKEN.
 3. Willem GROOT, geb. circa 1818, kaaskopersknecht 1844, 1863. Bij de volkstelling van 1830 is Willem 12 jaar. Tr. (1) Hoorn 01 09 1844 Trijntje de WAAL, overl. voor 1863, dr. van Dirk de WAAL, metselaarsknecht 1844, en Antje BAARS, tr. (2) Hoorn 20 11 1863 Maria Louiza de WARM, geb. Hoorn ca. 1818, werkster 1863, dr. van Louwrens de WARM en Marijtje POSTHUMA.
 4. Jan GROOT, geb. circa 1822.

IX.5 Jannetje GEUSEBROEK, ged. (RM, prot (1830)) Hoorn 28 01 1787, zonder beroep in 1830, overl. ald. 18 12 1845, tr. ald. 24 03 1811 Dirk van der HULST, ged. (rk) Hoorn 16 06 1763, kleermaker 1811, 1830, overl. ald. 20 01 1840, zn. van Matthijs van der HULST en Neeltje HOOGERS. (Nakomelingen van Dirk van der Hulst overgenomen van Martien Swart.) {Hij tr. kerk Hoorn 20 04 1793 Elisabeth LAAN.}

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus (Willem) van der HULST, ged. (rk (Achterom)) Hoorn 17 05 1811 (zie X.8).
 2. Pieter van der HULST, geb. Hoorn 03 11 1812 (zie X.10).
 3. Jannetje van der HULST (Jantje), geb. Hoorn 01 11 1814, overl. ald. 24 05 1832. Bij de volkstelling van 1830 is Jannetje 15 jaar.
 4. Matthijs van der HULST, geb. Hoorn 18 03 1816, overl. ald. 16 08 1828.
 5. Johanna (Antje) van der HULST, geb. Hoorn 1818, dienstbode, overl. ald. 11 11 1856. Bij de volkstelling van 1830 is Antje 12 jaar.
 6. Wilhelmina (Mijntje) van der HULST, geb. Hoorn 04 01 1819. Bij de volkstelling van 1830 is Mijntje 10 jaar. Tr. Hoorn 23 04 1852 Hendrik SIEFKEN, geb. Hoorn ca. 1817, wijnkopersknecht 1852, zn. van Geertrui SIEFKEN.
 7. Grietje van der HULST, geb. Hoorn 16 03 1821. Bij de volkstelling van 1830 is Grietje 8 jaar. Tr. Hoorn 08 02 1867 Pieter NABER, slachter 1867, zn. van Jan NABER, slachter, en Neeltje BRAAKMAN.
 8. Johannes (Jan) van der HULST, geb. Hoorn 12 03 1825, dagloner 1856. Bij de volkstelling van 1830 is Jan 4 jaar. Tr. Andijk 16 05 1856 Elisabeth HAAKMAN, geb. Wervershoof ca. 1825, dr. van Dirk HAAKMAN, molenaar, en Lijsbet Jans de BOER.

Naar de nakomelingen van Jannetje Geusebroek en Dirk van der Hulst

IX.10 Willemtje GEUSEBROEK (Willemijntje (1830)), ged. (RM) Hoorn 20 12 1792, dienstmaagd in 1823, zb 1860, overl. ald. 12 06 1863, tr. ald. 18 05 1823 (get.: Pieter de Groot en Jan Franse) Jacobus GLEIJSTEEN (Gleisteen), geb. Hoorn 1790 (gezindte: NH), boerenknecht in 1823, veehouder in 1830, melkboer circa 1850, overl. ald. 30 01 1854, zn. van Jan GLEISTEEN en Johanna van WEIJLAND. {Hij tr. Beemster 1815 Trijntje BAND (Banden), geb. Beemster 1789, overl. Hoorn 18 11 1822, dr. van Cornelis BANT en Maartje (Ma) Cornelis KROON.}

Uit dit huwelijk:

 1. Willem GLEISTEEN, geb. Hoorn 1824, overl. ald. 19 11 1848. Bij de volkstelling van 1830 is Willem 5 jaar. Tr. Hoorn 07 05 1848 Eva SLEUTEL, geb. 1823.
 2. Dirk GLEISTEEN, geb. Hoorn circa 1826. Bij de volkstelling van 1830 is Dirk 4 jaar.
 3. Jannetje GLEISTEEN, geb. Hoorn 1829. Bij de volkstelling van 1830 is Jannetje 1 jaar.
 4. Barend GLEISTEEN, geb. Hoorn 1831 (gezindte: nh), overl. ald. 12 01 1853.
 5. Gerrit GLEIJSTEEN, geb. Hoorn 1833 (zie X.26).
 6. Jacobus GLEISTEEN, geb. Hoorn 26 10 1835 (zie X.28).

X.26 Gerrit GLEIJSTEEN, geb. Hoorn 1833 (gezindte: rem), stalknecht 1867, tr. ald. 08 11 1867 Elizabeth OFFRINGA, geb. Hoorn 14 06 1839, dienstbode 1867, dr. van Cornelis OFFRINGA en Helena VERGENS.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena Wilhelmina GLEIJSTEEN, geb. circa 1868, tr. Hoorn 18 08 1899 Arnold de VRIES, geb. Hoorn 1872.

X.28 Jacobus GLEISTEEN, geb. Hoorn 26 10 1835 (gezindte: rem), zilversmidsknecht 1858, overl. ald. 18 09 1903, tr. ald. 21 05 1858 Elisabeth van WIJNGAARDEN, geb. Hoorn ca. 1831, dr. van Jacob van WIJNGAARDEN en Geertje NAMSLOOT.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella GLEISTEEN, geb. Hoorn 1865, tr. ald. 21 12 1899 Jacobus van WILSEN, geb. Kampen 1863.

VI.9 Jan Jacobsz GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 25 11 1708, baaskuiper 1743, begr. ald. 01 04 1767. De impost op het begraven wordt betaald op 31-03-1767 in de 4e klasse f3:0:0. NAH 2521 09-08-1743: er wordt een akte opgemaakt bij notaris Wormhout van Hoogen, waarin de broers en zusters van Jan Lammertsz Vroom afstand doen van f1000 die hij heeft geërfd van Nicolaas Ruijter, maar dat naar zijn broers en zusters moet als hij geen kinderen had bij het overlijden van Nicolaas Ruijters. Dat is kennelijk het geval. De broers en zusters doen echter afstand van dit geld en schenken dit aan Jan, die er dan vrijelijk over mag beschikken. In de akte worden alle in leven zijnde broers en zusters met hun echtgenoot genoemd. Otr. (1) Hoorn 08 12 1736, tr. ald. 23 12 1736 (get.: vader Jacob Claesz Geusebroek en moeder Bregje Tamis) (gf) Aafje Lammers VROOM, ged. (GF) Hoorn 30 12 1707, overl. ald., begr. ald. 19 03 1753. De impost bedraagt f3. Dr. van Lammert Hermansz VROOM, visser of meesterkuiper, en Bregje TAMES (Taenmans/Tamis/Thames/Taanman), otr. (2) Hoorn 11 05 1754, tr. kerk ald. 26 05 1754 (gf) Grietje Beschier van BRUSSEL, ged. (gf) Hoorn 04 08 1725, Runt de kuiperswinkel na de dood van haar man Jan in 1768. Begr. ald. 06 08 1793, dr. van Beschier Jansz van BRUSSEL (Passchier (bij doop)of Peschier Jansz.) en Adriaentje (Aertje) HENDRIKS.

Uit het eerste huwelijk:

 1. kind GEUSEBROEK, geb. voor 1738, begr. Hoorn 28 06 1739.
 2. Jan Jansz GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 05 12 1738, begr. ald. 09 07 1742.
 3. Bregje GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 19 01 1740 (zie VII.18).
 4. Lambert GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 24 11 1741 (zie VII.20).
 5. Trijntje Jans GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 15 08 1743 (zie VII.23).
 6. Grietje Jans GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 19 12 1745, overl. ald. 23 09 1819, otr. ald. 13 10 1792, tr. Weduwnaar van Jan Tjeerse BLOMSMA, geb. Hoorn ca 1730, overl. voor 1819. Geen kinderen te vinden onder de naam Blomsma of Tjeerds. {Hij otr. Hoorn 25 08 1753, tr. kerk ald. 09 09 1753 (gf) Trijntje BOUT (zie VII.3).}
 7. Jacob Jansz GEUSEBROEK, ged. Hoorn 06 06 1747, begr. ald. 05 03 1748.
 8. Jacob Jansz GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 25 06 1749, begr. ald. 13 08 1749.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Aartje GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 27 07 1755, overl. ald. voor 1757, begr. ald. 23 12 1755.
 2. Aartje GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 26 07 1757, overl. ald. voor 1765.
 3. Jacob GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 28 11 1758, marinier, portier 1832; sjouwerman 1813, portier 1827, timmerman 1820, overl. Medemblik 24 06 1832, otr. (1) Hoorn 15 11 1783 Johanna MEIJER, geb. Vesen, overl. Medemblik 21 01 1812. Jacob en Johanna trouwen gelijk met Beschier en Dirkje Wallart. Tr. (2) Medemblik 21 11 1813 Aagje van DIJK, ged. (GF) Hoorn 16 05 1754, dr. van Tijs JANSZ van DIJK en Trijntje KLAAS. {Zij was ook ooit tr. Pieter BLAAUW.}
 4. Beschier GEUSEBROEK, ged. (GF, RK in 1830) Hoorn 10 06 1760 (zie VII.32).
 5. Claas GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 30 05 1762 (get.: Catrijne Beschier).
 6. Aartje GEUSEBROEK (Antje (1813/1814)), ged. (GF) Hoorn 22 09 1765 (zie VII.37).
 7. Jan Jansz GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 04 01 1767 (zie VII.39).

LINK! MEER OVER JAN JACOBSZ GEUSEBROEK

IV.7 Trijn Jacobs GEUSEBROEK, geb. Hoorn ca 1646 (gezindte: RK), overl. na 1697. In 1697 treedt Trijn nog op als doopgetuige bij de doop van het jongste kind van broer Claes. Trijn Jacobs treedt regelmatig op als doopgetuige in de katholieke kerk, o.a. bij de doop van Jacob op 6 december 1697, de zoon van Claas Heerze en Marritje Jans. Ook op 28 december 1674 is zij doopgetuige, nu bij de doop van Joannes, zoon van Willem van Stralen en Selij Jans.

De laatste dochter Lijsbeth (de vierde met die naam) wordt in 1683 gereformeerd gedoopt. De Jacob die 1679 gedoopt werd, werd nog katholiek gedoopt. Tr. Zwaag 07 11 1666 (rk) Daniel Dirks BROECKING, geb. Eierland (Texel) of Ierland ca 1640 (gezindte: RK), stuurman, overl. niet te Hoorn). Van Daniel Dircksz Broeking is geen overlijdensdatum te vinden in Hoorn. Hij kan op een van zijn verre reizen overleden zijn. Waar Dirck vandaan komt is helaas ook niet duidelijk. Bij zijn inschrijving op 9-12-1671 als lidmaat van de gereformeerde kerk wordt Ierlandt als herkomstplaats opgegeven. Bij zijn huwelijk Eijerland. Kan allebei. Zn. van Dirk BROECKING en Jannetje (mogelijk). Bij de doop van Elisabeth in 1672 wordt Daniel met de achternaam De Ruijl aangeduid.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirck Danielsz BROECKING, ged. (gf) Hoorn 23 09 1667 (zie V.10).
 2. LIJSBET BROECKING, ged. (RK) Hoorn 02 05 1671 (get.: Sassie Jacobs), overl. ald. voor 1672.
 3. ELISABETH BROECKING, ged. (RK) Hoorn 17 12 1672 (get.: Sassie Jacobs), overl. ald. voor 1674.
 4. LIJSBETH BROECKING, ged. (RK) Hoorn 24 01 1674 (get.: Sassie Jacobs), begr. ald. 16 05 1679.
 5. Jannetje BROECKING, ged. (gf) Hoorn 09 08 1676.
 6. JACOBUS BROECKING, ged. (RK) Hoorn 02 10 1677 (get.: Sassie Jacobs), begr. ald. 23 08 1679. Op 20-08-1679 wordt er een kind van Daniel Dirckz begraven aan de Noordzijde van de Grote kerk. Helaas geen grafnummervermelding. Dit zou een kind van Daniel en Trijn kunnen zijn, maar er is nog een Daniel Dirckz (Dadeling) die zelf begraven wordt in 1693 aan de noordkant van de kerk in graf 375. De begraafdatum 16-05-1679 is wel een kind van hen, Hij of zij wordt in het familiegraf begraven.
 7. Lijsbeth BROECKING, ged. (gf) Hoorn 02 02 1683. Opvallend is dat dit nakomertje gereformeerd gedoopt wordt, terwijl de andere kinderen allemaal katholiek gedoopt werden. Vader Dirck is in ieder geval gereformeerd geworden.
 8. Jacob Dircksz BROECKING, ged. (gf) Hoorn 29 11 1686.

V.10 Dirck Danielsz BROECKING, ged. (gf) Hoorn 23 09 1667, begr. ald. 23 10 1727. In de Buttersteegh geboren. Otr. Hoorn 14 07 1691, tr. kerk ald. 29 07 1691 (gf) Weijntje GIJSBERTS, geb. Hoorn ca 1670, begr. ald. 29 12 1731. Haar graf werd daarna geërfd door Jacob, de zoon van Sasje en haar zoon Jan. Jacob is 1749 ook in dit graf begraven, net als Aafje Lamberts en haar overleden kinderen. Het graf ging dus van neef Dirk, de zoon van Trijn Jacobs Geusebroek naar de nakomelingen van haar zuster Sasje Jacobs Geusebroek.

Het leven van Trijn Jacobs Geusebroek ging niet over rozen. Ze was regelmatig langere tijd alleen. Haar man maakte dan een lange reis bijv. naar Brazilië. Trijn was een ontwikkelde vrouw. In tegenstelling tot haar zusters kon ze schrijven. Bij afwezigheid van Daniel nam zij haar mans zaken in Hoorn waar. Tijdens zijn afwezigheid stond ze er ook alleen voor in het gezin. Dat zal niet altijd even makkelijk geweest zijn. Zes maanden na haar huwelijk wordt haar eerste dochtertje geboren. Wanneer anderhalf jaar later weer een dochtertje geboren wordt, is dit eerste kindje al overleden. Het derde dochtertje wordt slecht vijf jaar. Drie maanden na haar overlijdt ook Trijntjes zoontje Jacobus. Hij is dan pas 22 maanden. Mogelijk zijn beide kinderen het slachtoffer geworden van een zelfde kinderziekte. Vermoedelijk zal Trijn steun gehad hebben van haar zus Sasje, die ook als doopgetuige optrad bij de doop van haar kinderen en van broer Claes. Net als Trijn wisten ook zij wat het was kinderen te verliezen. De kindersterfte was hoog in die tijd. Van Sasjes zes kinderen is er slechts een volwassen geworden. Claes kreeg tien kinderen bij vier vrouwen. Slechts vier werden volwassen. Uit zijn laatste en langste huwelijk zelfs geen een. Van Trijns zoon Dirk Daniëlsz Broecking heb ik geen doopgegevens gevonden. Hij is echter het enige kind van Trijn en Daniël dat de volwassenheid bereikt. Hij huwt met Weijntie Gijsebert, maar blijft kinderloos. Bij zijn overlijden laat hij een graf na aan zijn neef Jacob Claesz Geusebroek en zijn nichten Maria en Catharina Claes Geusebroek. Aangezien zowel Maria als Catharina al een eigen graf hebben, zien zij af van de rechten op het graf.

afbeelding

Zoals uit het grafboek hierboven blijkt, was het overlijden van kinderen in veel gezinnen een vertrouwd iets. Het grafboek met daarin vermeld wie er allemaal in graf 16 op het koor begraven zijn.

IV.8 Claes Jacobsz GEUSEBROECK, geb. Hoorn 1648. In een acte opgemaakt door notaris Jan Munt op 15 juni 1700 (NAH 2284, acte 67) wordt vermeld dat Claes Geusebroek 52 jaar is. Dus geboren in 1648 of 1647 als hij na 15 juni nog jarig is. (gezindte: RK), binnenschipper, veerschipper op Amsterdam, bierschipper op Haarlem, begr. Hoorn 14 08 1714, otr. (1) ald. 21 06 1670, tr. ald. 06 07 1670 (rk) Jacomijntje MICHIELS (CLOCK), geb. Hoorn ca 1648 (gezindte: RK), begr. ald. 08 12 1673. Haar naam wordt bij de begraafinschrijving niet genoemd. Ze wordt ingeschreven als de vrouw van Claes Jacobsz Geusebroeck. Dr. van Michiel EGBERTS (CLOCK), binnenschipper, bierschipper (NAH 2113 9/6/1654), en NN NN. Jacomijntje maakt haar testament op nog voor ze getrouwd is met Claes. Reden kan heel goed zijn, dat ze iets na te laten heeft en dat ze in dit tijd een periode van pest meemaken. Tr. kerk (2) Hoorn 24 02 1675 Jannetje DIRKS ROL, geb. Hoorn? circa 1650, begr. Hoorn 22 10 1680, dr. van Dirk JANS ROL en Maritgen EGBERTS (CLOCK). {Zij otr. Hoorn 29 09 1663, tr. ald. 14 10 1663 Jan LOURENSZ (Coopman), geb. Hoorn ca 1639, koopman, overl. voor 1675.} Otr. (3) ald. 07 11 1682, tr. ald. 22 11 1682 (In de Drie Tulpen) Meijnoutje JORIS, ged. (GF) Hoorn 26 10 1645 (get.: Trijn Aerijens), begr. ald. 27 12 1688. Begraven in de Grote Kerk in de middelkerk. Dr. van Joris AERIJAENS (Adriaens) en Trijntje WIJERS. Geen kinderen met Pieter Hases. {Zij otr. Hoorn (NH) 24 01 1665, tr. ald. 08 02 1665 Pieter Pietersz HASES (Pieter Wit), geb. Hoorn ca 1635 (gezindte: RK), grootschipper op het VOC-schip Amerika, overl. Oost-Indië (Indonesië) 1680 1682. Overleden tijdens de reis met de Amerika naar Oost-Indië tussen 1-6-1680 en 2-6-1681. Zn. van Pieter Claesz WIT en Maritgen Willemsdr MOLEWERF. NAH 2117 Pieter en zijn broer Willem maken beiden een testament op omdat ze op de vaart gaan. Ze zijn dan 19 en 18 jaar oud.} Otr. (4) Hoorn 05 11 1689, tr. ald. 20 11 1689 (get.: OP het stadhuis getrouwd), tr. kerk ald. 20 11 1689 (rk) (get.: Maritie Geusebroeck en Petronella Rol) Geert JANS, ged. (RK) Hoorn ca 1664, BRIEFBESTELSTER, begr. ald. 12 03 1721.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jacobus GEUSEBROECK, ged. (rk) Hoorn 11 05 1672 (get.: Sasje Jacobs), begr. ald. 22 01 1681, f4 grafrecht.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Maria (Marijtje) GEUSEBROEK, ged. (RK) Hoorn 24 06 1676 (zie V.21).
 2. Elisabeth GEUSEBROEK, ged. (RK) Hoorn 07 04 1679 (get.: Sassie Jacobs), begr. ald. 16 12 1681, f2 grafgeld.

Uit het derde huwelijk:

 1. Jacob Claesz GEUSEBROEK, ged. (RK) Hoorn 20 10 1683 (get.: Antje Claes). De doop vindt plaats op het Achterom in de Drie Tulpen. Binnenschipper, begr. Hoorn 19 09 1721. In notariële akten in 1709 (NAH 2342 8-1-1709) en (NAH 2347, 6-11-1709) ondertekent Jacob met IJacob (Clasen) Geusenbroek. Jacob sterft ongehuwd en kinderloos.
 2. Catharina GEUSEBROEK, ged. (RK) Hoorn 14 08 1685 (zie V.25).
 3. Elijzabeth Claesdr GEUSEBROEK, ged. (RK) Hoorn 18 12 1687 (get.: Geertruijd van Nes). Gedoopt in De Drie Tulpen. Begr. Hoorn 27 12 1687.

Uit het vierde huwelijk:

 1. Elijzabeth Claesdr GEUSEBROEK, ged. (RK) Hoorn 26 02 1691 (get.: Trijn Jacobs), overl. ald.
 2. Joannes Claesz GEUSEBROEK, ged. (RK) Hoorn 20 06 1693 (get.: Trijn Jacobs), overl. ald.
 3. Jan Claesz GEUSEBROEK, ged. (RK) Hoorn 22 05 1695 (get.: Trijn Claas), begr. ald. 28 05 1695.
 4. Jan Claesz GEUSEBROEK, ged. (RK) Hoorn 06 05 1697 (get.: Trijn Geusebroek), begr. ald. 07 05 1697.

Meer over Claes Jacobsz Geusebroek